Hľadáme posilu do svojho teamu. Viac info.

Súkromná materská škola

“Play is the work of the child.”
(M. Montessori)

Z

Kvalifikovaný personál

Z

Podnetné prostredie

Z

Moderné priestory materskej školy

Z

Množstvo doplnkových aktivít pre deti

O nás

Súkromná materská škola Maxim je situovaná v historickom centre mesta Banská Bystrica, priamo na námestí SNP. Moderné priestory poskytujú dostatok miesta pre hry, učenie sa a realizáciu detí.
V blízkosti MŠ sa nachádzajú dva mestské parky, detská knižnica a priestory na kultúrne vyžitie detí. Materská škola je určená pre deti vo veku od 2-6 rokov, to znamená aj pre predškolákov.

Poslanie

Hlavným cieľom našej materskej školy je maximálny rozvoj osobnosti dieťaťa po stránke kognitívnej, psychomotorickej a sociálno – emocionálnej, so zreteľom na individualitu každého dieťaťa a v súlade s princípmi Montessori pedagogiky v znení hesla “ Pomôž mi, aby som to dokázal sám.”
Našou snahou je, aby si deti osvojovali základy anglického jazyka už od útleho veku a to pod vedením anglicky hovoriacich lektorov.
To všetko v súlade so štandardmi štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v pokojnom, podnetnom a bezpečnom prostredí rodinného typu.

Hodnoty

Naše úsilie je smerované k zdravému životnému štýlu modernej doby a to nie len poskytovaním kvalitnej stravy, každodenným pobytom vonku, ale aj prostredníctvom širokej ponuky záujmových a športových kurzov pod vedením odborných lektorov.
V nadväznosti na enviromentálnu výchovu chceme deti viesť k ekológii prostredníctvom ekologických aktivít, ktoré budú každodennou súčasťou nášho výchovno-vzdelávacieho procesu (kompostovanie, pestovanie byliniek, triedenie odpadu a iné).

Rešpekt

Veľmi dôležitou súčasťou našej MŠ je aj kooperácia s rodičmi za cieľom získavania informácií o dieťati a dohodnutia spoločných postupov pri individuálnom vedení dieťaťa s cieľom maximálneho rozvoja jeho osobnosti. Neoddeliteľnou súčasťou takejto kooperácie sú pravidelné konzultácie s rodičmi. Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Zápis detí do MŠ Maxim

SMŠ MAXIM všetkých srdečne pozýva na zápis detí na nový školský rok 2024/2025.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca materskej škole doručiť:

– elektronicky na adresu info@msmaxim.sk
– osobne počas prevádzkovej doby od 7:00 – 17:00 hod. – poštou na adresu SMŠ MAXIM, Nám. Štefana Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Všetky potrebné dokumenty nájdete v sekcii ,,Dokumenty”.

TEŠÍME SA NA VÁS.

Hľadáme posilu do Maxim teamu

Súkromná materská škola MAXIM prijme pomocnú silu do svojho teamu. Životopisy prosíme posielať na email info@msmaxim.sk.
Podmienkou prijatia je pedagogické vzdelanie a prax práci s deťmi. O pozíciu sa môžu uchádzať aj vysokoškolskí študenti predškolskej a elementárnej pedagogiky a taktiež záujemcovia s opatrovateľským kurzom.
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Novinky u Maxima

Aktivity pre deti

Saunovanie

– 1x/týždeň v doobedňajších hodinách
– hradené v rámci mesačnej paušálnej platby
– hlavným benefitom je preventívny účinok a podpora imunity dieťaťa
– saunovanie v suchej fínskej saune pod dozorom pedagóga

Psíky u Maxima

Canisterapia (lat. canis = pes) je jednou z foriem animoterapie.
Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.
Pre deti, zvlášť problémové deti, sa pes stane nielen spoločníkom v ich hrách, ale s jeho pomocou sa naučia aj zodpovednosti a ohľaduplnosti. Zaháňa pocity osamelosti jedináčikov. Ochotne prijíma emocionálne potreby dieťaťa, hlavne telesný kontakt. U agresívneho dieťaťa sa zlepšuje postoj k okoliu. Hyperaktívne dieťa sa uvoľní a upokojí.

Prítomnosť štvornohého miláčika všetkých detí si budeme užívať 1x/mesiac pod vedením diplomovaného canisterapeuta Miroslava Suju, ktorý sa canisterapii venuje niekoľko rokov a vzdelanie v oblasti získal na Masarykovej univerzite v Brne.

Angličtina

– naša výučba angličtiny je inšpirovaná vzormi výučby zo zahraničia a je súčasť plnenia výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
– dieťa získa prirodzeným spôsobom dôveru v seba samého a svoje schopnosti
– rozvíja si jazykové a sociálne kompetencie pri práci v kolektíve
– naším cieľom je, aby dieťa vnímalo cudzí jazyk každodenným stykom s ním od útleho veku
– AJ je bežnou súčasťou denného bilingválneho režimu v MŠ (SJ-AJ)
– výchovno-vzdelávací proces je vedený kvalifikovaným lektorom so štátnou skúškou z AJ na úrovni C2

Detská jóga

Prečo práve detská jóga?
– vaše dieťa sa naučí vnímavosti voči sebe samému
– rozvíja jeho sebaakceptáciu a potenciál
– komplexne rozvíja pohybových schopností dieťatka (flexibilita, správne držanie tela)
– dieťa sa učí správnej technike dýchania pracovať so svojím dychom
– podporuje vedomé uvoľnenie, relaxácia a odburávanie stresu pomocou špeciálnych relaxačných techník
– podporuje kreativitu, hravosť, ohľaduplnosť, spoluprácu a dôveru v seba samého
– vytvára pozitívny vzťah k pohybu prostredníctvom zábavných hier na zvieratká, rastlinky a iné súčasti prírody
– súčasťou každého cvičenia je aromaterapia
– detská jóga je vedená inštruktorom certifikovaným MŠVVaŠ SR
– bude realizovaná pravidelne 2x/týždeň v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v doobedňajších hodinách

Baby Balance

-Pravidelnou súčasťou je aj spolupráca s Baby Balance
-Baby Balance sú odborníkmi na celistvý vývin dieťaťa od raného obdobia
-Skupinové pohybovo-edukačné kurzy
-1x do týždňa v priestoroch SMŠ MAXIM

Čo je potrebné si priniesť so sebou pri prvom príchode do materskej školy:

• Podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti s aktuálnym dátumom nástupu dieťaťa do MŠ
• Kópia preukazu poistenca dieťaťa
• Dotazník o dieťati
• Informovaný súhlas zákonného zástupcu 
• Súhlas dotknutej osoby
• Pevná obuv na prezutie
• Náhradné oblečenie vrátane spodnej bielizne označené menom
• Nepremokavé oblečenie do dažďa
• Pyžamko
• Hrebeň na vlasy
• Návliečky na perinky
• Malý uteráčik
• Obľúbenú hračku

Kontakt